Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'urgència de Tècnic/a especialista superior TIC - TANCADA -16/6/2021


OFERTA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D'URGÈNCIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA SUPERIOR TIC

 

Lloc de treball: Borsa de treball de TÈCNIC/A ESPECIALISTA SUPERIOR TIC per cobrir les possibles necessitats generades al departament de les TIC que servirà per cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de l’Ajuntament.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de: 

 • Estar en possessió de la titulació mínima de Tècnic/a de grau superior en administració de sistemes informàtics en xarxa o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

Període de presentació d’instàncies: Del 17 al 28 de juny de 2021, ambdós inclosos

 

Taxa dels drets d’examen: 13,60€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Les persones que presentin documentació de l’Institut Nacional d’Ocupació i/o del Servei Català d’Ocupació, de la qual s’acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una reducció del 100% de la taxa.

 

Documentació a presentar:

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), que trobareu a l’apartat documents d’aquesta oferta
 • Còpia del DNI
 • Titulació acadèmica requerida.
 • Certificat de Català del nivell C1
 • Mèrits al·legats.
  • L’experiència professional s’acredita mitjançant còpia dels contractes i de la vida laboral o un certificat d’empresa on s’indiqui els serveis prestats, la categoria professional, les funcions, i el període treballat.
  • L’acreditació de la formació es fa mitjançant la certificació de l’entitat organitzadora amb la denominació del curs i la durada del curs en hores.
 • Acreditació de l’atur si escau (DARDO i vida laboral actualitzada)
 • Currículum vitae

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

  

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat).

 

29/06/2021 S'ha publicat la llista de persones admeses i excloses així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 2 de juliol de 2021
Hora: 9:00 hores
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: Prova 1, 2 i 3

 

06/07/2021. S'ha publicat l'acta de resultat de les proves selectives.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional