Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'una plaça d'Enginyer Superior17/6/2019


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’ENGINYER SUPERIOR

 

Plaça: Enginyer superior, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, categoria de tècnics de grau superior, grup de classificació A1

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió de la titulació acadèmica d’enginyer superior o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 09 d'agost al 28 d'agost de 2019, ambdós inclosos.

 

25/09/2019 S'ha publicat la llista provisional d'admesos i d'exclosos.

 

14/11/2019 S'ha publicat el Decret de nomenament dels membres del tribunal i la determinació del dia, hora i lloc de les proves selectives.

 

Dia: 27 de novembre de 2019

Hora: 9.30 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: c. Salvador Casas, 26

Proves inicialment previstes: 1, 2 i 3

 

19/11/19 Prova de català:

Dia: 28 de novembre de 2019

Hora: 9.30 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

03/12/19 S'ha publicat els resultats parcials de les proves realitzades el dia 27 de novembre de 2019. Es convoca l'aspirant que ha superat les proves eliminatòries realitzades a la:

 

Prova 4 - Proves Psicotècniques

Dia:     9 de desembre de 2019

Hora:   16:45 hores

Lloc:    Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n

 

Prova 5 - Entrevista competencial

Dia:     9 de desembre de 2019

Hora:   18:00 hores

Lloc:    Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n

 

12/12/19 S'ha publicat els resultats de la FASE D'OPOSICIÓ.

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 30 de desembre de 2019.

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

20/12/19 S'ha publicat els resultats definitus del procés selectiu d'Enginyer superior.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional