Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'Enginyer/a especialista en eficiència energètica - TANCADA -13/4/2022


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ENGINYER/A

 

Lloc de treball: d’ENGINYER/A, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, categoria de tècnics de grau superior

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Enginyer/a

Grup de classificació: A1

Règim: funcionari/ària interí/na

Retribució bruta mensual: SB A1; CD Nivell de destí: 24; CE: 1.071,24€

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

  •  Estar en possessió de la titulació universitària d’Enginyer o de Grau en l’àmbit de l’enginyeria, ciències ambientals o equivalent, ja que es busca un perfil especialista en eficiència energètica.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 13 d’abril al 2 de maig, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenat i signat), el DNI i el certificat del nivell de català.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen

També podeu consultar el full informatiu.

 

14/06/2022 S'ha publicat l'esmena de les Bases específiques i convocatòria. S'obre un nou termini per a la presentació de candidatures de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta esmena al DOGC, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i forma per les persones aspirants interessades en aquest procés.

 

Nou període de presentació d’instàncies: Del 15 de juny al 4 de juliol, ambdós inclosos.

 

04/08/2022. S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el tribunal i el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duràn a terme:

 

Dia: 21 de setembre de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

31/08/2022 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses.

 

28/09/2022 S'ha publicat els resultats de la Prova 1. 

 

El tribunal declara aquesta convocatòria deserta.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional