Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 lloc de treball temporal de Cap del departament d'Igualtat - TANCADA -16/10/2021


PROCÉS SELECTIU D’URGÈNCIA PER A LA COBERTURA TEMPORAL D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL DEPARTAMENT D’IGUALTAT

 

Lloc de treball:

Denominació:  Cap departament d’Igualtat

Tipus de personal:  Laboral temporal

Grup de titulació:   A2

Nivell de complement de destí: 20

Complement específic anual: 7.066,92 €

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 

 1. Estar en possessió mínima d’un títol de grau en Educació Social o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 18 al 27 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   21,85 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si la sol·licitud es tramita per registre electrònic, rebreu l’autoliquidació de la taxa de drets d’examen mitjançant correu electrònic.

 

Documentació a presentar:

 

 • Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable, degudament emplenats i signats.
 • Currículum vitae
 • DNI
 • Certificat d’equivalència del nivell de suficiència de català (C1)
 • Titulació acadèmica
 • Mèrits a valorar a la fase de concurs, mitjançant els documents establerts a l’apartat 5.3 de la base general cinquena

 

Determinació del dia, hora i lloc de les proves:

Dia                  3 de novembre de 2021

Hora                9 hores del matí

Lloc                 Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça:           Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

 

29/10/2021 S'ha publicat la llista de persones admeses i excloses. 

 

Les persones que hagin resultat excloses per motiu d'impagament de la taxa de drets d'examen, poden restar admeses si fan el pagament i aporten el  seu justificant abans de l'inici de la prova 1.

 

05/11/2021 S'ha publicat l'acta de constitució, desenvolupament, mèrits i resultats finals del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional