Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Cobertura no definitiva del lloc de treball d'Intervenció - TANCADA -7/10/2021


COBERTURA NO DEFINITIVA DEL LLOC D’INTERVENCIÓ

 

L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la necessitat de cobrir temporalment el lloc de treball d’Intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per qualsevol dels procediments establert als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest lloc de treball té les següents característiques:

 

 1. Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Intervenció

Grup d'accés: A1

Nivell de CD: 28

Complement específic anual: 33.768,42 €

 

 1. Requisits

Ser personal funcionari de carrera d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, preferentment de la subescala intervenció tresoreria.

 

 1. Motius

Cobertura de la plaça vacant.

 

 1. Termini de presentació de sol·licituds

Cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

 

 1. Participació

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

 

Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 1. Procediment

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s'emetrà un informe d'idoneïtat de cada aspirant, tenint en compte preferentment:

- Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat.

- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

 

Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional de les persones candidates.

 

Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d'un/a dels candidats o candidates que serà elevat a l'Alcaldia per tal de cobrir el lloc de treball.

 

Deserta.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional