Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'un lloc de treball interí de tècnic superior d'arxiu17/5/2019


OFERTA D’UN LLOC DE TREBALL INTERÍ DE TÈCNIC SUPERIOR D’ARXIU

 

Lloc de treball: Tècnic superior d’arxiu

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

 1. Estar en possessió de la titulació acadèmica de llicenciat/ada o el grau en història, història de l’art, humanitats, informàtica i documentació, arxivística i gestió de documents o equivalent.

 

 2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, d’acord amb l’establert a la base general quarta.

 

Jornada de treball: jornada completa

 

Període de presentació d’instàncies: Del 18 de maig al 6 de juny de 2019.

 

S'ha publicat la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es.

 

Els aspirants exclosos disposen de 10 dies hàbils per a l'esmena de defectes i possibles reclamacions.

 

Dia, hora i lloc de les proves del procés selectiu:

Dia: 12 de setembre de 2019

Hora: 9 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1 (teòrica) i prova 3 (pràctica)

 

S'ha publicat l'esmena de la llista provisional d'admesos/es i d'exclosos/es.

 

S'ha publicat la modificació de la composició dels membres del tribunal.

 

S'ha publicat els resultats parcials de les proves 1 i 2. Properament es convocarà les persones aspirants que han superat aquestes proves per a la realització de les proves psicotècniques i entrevista competencial (proves 4 i 5).

 

Les persones aspirants que han superat les proves 1 i 2 queden convocades per realitzar les proves psicotècniques:

 

Dia: 24 de setembre de 2019

Hora: 12 hores del matí

Lloc: Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça: Salvador Casas, 26

 

S'ha publicat els resultats de la fase d'oposició.

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa.

  • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
  • Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

  • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
  • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 

 22/10/19. S'ha publicat els resultats definitius de les Fases concurs - oposició.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional