Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Planejament Urbanístic
cartes de serveis blanc

 

Que és?

El planejament urbanístic és de cabdal importància per a l’ampliació de la ciutat i per dotar-la dels serveis i equipaments, així com el disseny del planejament urbanístic futur.

Què ofereix?

• Informació respecte al planejament urbanístic vigent
• Recepció i revisió de les sol·licituds i notificació dels resultats


A qui s’adreça?

A tota persona física i/o jurídica que necessita informació urbanística.

Documentació necessària

La documentació està regulada per la normativa de planejament indicada en aquesta carta de serveis.

Com accedir-hi?

Presencialment: pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (demanar per Urbanisme) ext. 4230
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

urbanisme@olesademontserrat.cat


Càrrecs i noms de les persones responsables

Unitat Administrativa d’Urbanisme: Francesc Solsona i Alemany
Àrea de Serveis Territorials: Josep Contreras Janer
Regidoria d’Obres i Edificació: Miquel Riera i Rey
Regidoria de Planejament Urbanístic: Joan Segado i Cano


Drets de les persones usuàries

• Ser ateses presencialment, telefònicament o per correu electrònic.
• Rebre informació correcta, veraç i actualitzada referent a urbanisme a la qual tingui dret a accedir.
• Disposar de la informació actualitzada sobre els instruments de planejament a través del web.
• Ser ateses per part de personal especialitzat i coneixedor de la matèria per a la qual es demana la consulta.
• Rebre una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció així com del personal especialitzat.
• Rebre la resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o correu electrònic amb un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
• Ser ateses en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, emprant un llenguatge entenedor i proper.

Normativa reguladora del servei

Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal del sòl
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
Decret 1/2010, de 3 d’agost, que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana (estatal)
Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Ordenances municipals d’aplicació

• Ordenança municipal reguladora del règim de l’ús del sòl i l’edificació (en tràmit)
• Ordenança municipal reguladora de llicències de guals (en tràmit)
• Ordenances fiscals d’aplicació (núm. 5, 10, 11, 12, 16 i 17)
• Ordenança reguladora de la reserva de domini públic per a la instal·lació d'ascensors
• Ordenança reguladora de la comunicació prèvia per a la realització d'obres menors de poca entitat
• Ordenança reguladora de la comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i construccions
• Ordenança municipal sobre zones verdes, espais naturals i arbrat
• Ordenança municipal per a l´aprofitament d´energia solar
• Ordenança municipal d’intervenció arquitectònica en façanes del Nucli Antic, aprovada al Ple de 18/12/2014
• Ordenança d’instal·lació de vetlladors/terrasses annexos als establiments d'hostaleria i/o restauració
• Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública


Formes de presentació de queixes i suggeriments

• Presencialment: pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
• Telefònicament: 93 778 00 50 (demaneu per Urbanisme) ext. 4320
• Virtualment: www.olesademontserrat.cat

urbanisme@olesademontserrat.cat

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per no ser ateses en l'horari de l'oficina establert: al matí i a la tarda, de manera presencial, telefònicament i a través del web municipal.
 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació amb una informació incorrecta.
 Nombre de queixes per no rebre informació sobre qualsevol consulta efectuada sobre habitatge
 Nombre de queixes ciutadanes que s’adrecin a Urbanisme per no haver rebut un tracte amable per part del personal d’atenció.
 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per un temps d’espera superior a deu dies laborables per rebre la informació d’una consulta feta per telèfon, presencialment o per correu electrònic.
 Nombre de queixes ciutadanes per no rebre resposta immediata a les consultes presencials o telefòniques relacionades amb tràmits. Si no és possible donar resposta immediata per la característica del tràmit, s’ha de donar cita com a màxim en vint dies laborables des de la sol·licitud.
 Nombre de queixes per no rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i emprant un llenguatge entenedor i proper.

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional