Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Festes
cartes de serveis blanc

 

Què és?

La Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat treballa per fomentar, potenciar i donar a conèixer l’activitat festiva olesana. S’ocupa de gestionar, desenvolupar i millorar el calendari festiu d’Olesa de Montserrat en col·laboració amb les diverses entitats culturals i associacions de veïns de la vila i de forma transversal amb altres regidories, en especial la de Cultura.

La Regidoria facilita aquesta participació i col·laboració a través dels canals de comunicació, legislatius i tècnics disponibles, com són els consells sectorials de Cultura i Festes i les consultes ciutadanes, entre d'altres, que faciliten les relacions entre les entitats culturals, les associacions de veïns, la ciutadania i la Regidoria de Festes.

La Regidoria és responsable de la tramitació i l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions de veïns per dur a terme les seves festes de barri.

La Regidoria organitza el Concurs de Cartells de Festa Major amb la finalitat de premiar-ne un per divulgar-lo com a cartell i programa de la Festa Major d’Olesa de Montserrat. L’activitat és, també, un mitjà per fomentar la creativitat en l’àmbit del disseny.


Què ofereix?
• Gestió i coordinació de la programació festiva municipal i suport i dinamització de les entitats en el desenvolupament i l’execució de projectes i programacions pròpies
• Gestió de les autoritzacions d’activitats culturals de les entitats veïnals
• Coordinació i gestió de projectes de festes de rellevància per al municipi, tant propis com d’entitats
• Sol·licitud de subvencions per a projectes festius
• Atorgament de les subvencions de festes en règim de concurrència competitiva

A qui s’adreça?

Al conjunt de la ciutadania i a les entitats veïnals

Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.


Aspectes a tenir en compte

a) Condicions d’accés

Cal demanar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al 93 778 00 50 o bé personalment a la Casa de Cultura en horari d’atenció al públic.

Com accedir-hi
Presencialment: Casa de Cultura, c. Salvador Casas, 26 - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

festes@olesademontserrat.cat

 

a) Horaris d’atenció al públic
Presencialment: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimarts i/o dijous de 17.00 a 18.30 h. Per a reunions i atenció personalitzada cal concertar cita prèvia.
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimarts i/o dijous de 17.00 a 18.30 h

Càrrecs i noms de les persones responsables:

Tècnica en cap de Festes: Eva Vilaró Mora
Regidor de Festes: Jordi López Guevara

Drets de les persones usuàries del servei

a) Dret a rebre informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
b) Rebre informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web s’actualitzarà semestralment.
c) Rebre una atenció per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos disponibles.
d) Rebre una bona informació de part dels/les professionals actualitzaran la seva formació a través de supervisió especialitzada o assistència a cursos i jornades.
e) Les persones que s’adrecin al Servei rebran una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció i del personal especialitzat.
f) Rebre material (fullets, guies, díptics,...) en tots els actes commemoratius en què participi.
g) Rebre les activitats a través dels mitjans de comunicació local (Web, facebook, ràdio, premsa escrita,... ).
h) Tenir resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o mail, en un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
i) Rebre atenció es farà en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i s’utilitzarà un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
j) Dirigir-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti.

Normativa reguladora del servei

a) Normativa
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL)
http://municat.gencat.cat/index.php?page=lrasl

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Decret 112/2010 de 31 d’agost.

b) Taxes i/o preus públics:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

ANNEX NÚM. 3. ENTRADES AL TEATRE I ALTRES ACTIVITATS FESTIVES I CULTURALS

 

Concepte

Preu

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria especial

50,00 €

 

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria A

30,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria B

20,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria C

12,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria D

8,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria E

6,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria F

4,00 €

 

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria G

2,00 €

Entrada a activitats de caire festiu i/o cultural amb un catxet superior a 15.000,00 €

30,00 €

Entrada a activitats de caire festiu i/o cultural amb un catxet entre 3.000,01 i 15.000,00 €

20,00 €

Entrada a activitats de caire festiu i/o cultural amb un catxet fins a 3.000,00 €

12,00 €

Visites guiades de fins a ½ jornada

3,00 €

Visites guiades de més de ½ jornada

5,00 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament de fins a 1,00 €

1,00 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament d’entre 1,01 € i 2,00 €

1,50 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament d’entre 2,01 € i 3,00 €

2,50 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament d’entre 3,01 € i 4,00 €

3,50 €

Cada increment d’euro del cost unitari per a l’Ajuntament, el preu incrementarà en

1,00 €


Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: cultura@olesademontserrat.cat

c) Telèfon: 93 778 00 50
d) Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de la Casa de Cultura
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158

 

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional