Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Cultura
cartes de serveis blanc

 

Què és?

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat treballa per fomentar, potenciar i donar a conèixer l’activitat cultural olesana. S’ocupa de gestionar, desenvolupar i potenciar l’activitat cultural olesana en col·laboració amb les diverses entitats culturals de la vila.

La Regidoria facilita aquesta participació i col·laboració a través dels canals de comunicació, legislatius i tècnics disponibles, com són els consells sectorials de Cultura i Festes i les consultes ciutadanes, entre d'altres, que faciliten les relacions entre les entitats culturals, la ciutadania i la Regidoria de Cultura.

Gestiona i coordina la programació cultural del municipi, l’agenda cultural trimestral i l’equipament de la Casa de Cultura (activitats i usos dels espais).

Gestiona el pressupost del Departament de Cultura i és la Regidoria responsable de la tramitació i l’atorgament de les subvencions a les entitats culturals, en règim de concurrència competitiva, per dur a terme activitats i accions de foment de la cultura així com la signatura de convenis amb entitats culturals per a dur a terme projectes i activitats culturals d’interès per al municipi.

Què ofereix?
• Gestió i coordinació de la programació cultural municipal i suport i dinamització de les entitats culturals en el desenvolupament i l’execució de projectes i programacions pròpies
• Gestió del programa d’exposicions anuals de la Casa de Cultura
• Gestió de les autoritzacions d’activitats culturals de les entitats culturals
• Coordinació i gestió de projectes culturals de rellevància per al municipi, tant propis com d’entitats
• Gestió de projectes i activitats culturals relacionats amb patrimoni cultural, memòria històrica i béns culturals mobles
• Gestió de l’Agenda Cultural trimestral
• Sol·licitud de subvencions per a projectes culturals
• Elaboració de convenis i acords relacionats amb la gestió i l’activitat cultural del municipi
• Organització de tallers, conferències i altres activitats relacionats amb l’àmbit de la cultura i el patrimoni
• Gestió dels espais de la Casa de Cultura
• Atorgament de les subvencions de Cultura en règim de concurrència competitiva

A qui s’adreça?

Al conjunt de la ciutadania i a les entitats culturals.

Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.

Aspectes a tenir en compte
a) Condicions d’accés

Cal demanar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al 93 778 00 50 (ext. 3100, 3120, 3122 o 3321) o bé personalment a la Casa de Cultura en horari d’atenció al públic.

Com accedir-hi
Presencialment: Casa de Cultura, c. Salvador Casas, 26 - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (ext. 3100, 3120, 3122 o 3321)
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

cultura@olesademontserrat.cat


a) Horaris d’atenció al públic
Presencialment: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimarts i/o dijous de 17.00 a 18.30 h. Per a reunions i atenció personalitzada cal concertar cita prèvia.
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimarts i/o dijous de 17.00 a 18.30 h

Càrrecs i noms de les persones responsables:

Tècnica en cap de Cultura: Eva Vilaró Mora
Regidor de Cultura: Xavier Rota Boada

Drets de les persones usuàries del servei

a) El Servei proporcionarà informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
b) La informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web s’actualitzarà semestralment.
c) El Servei proporcionarà una atenció per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos disponibles.
d) Els/les professionals actualitzaran la seva formació a través de supervisió especialitzada o assistència a cursos i jornades.
e) Les persones que s’adrecin al Servei rebran una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció i del personal especialitzat.
f) El Servei distribuirà material (fulletons, guies, díptics , ...) en tots els actes commemoratius en què participi.
g) El Servei farà difusió de la seva activitat a través dels mitjans de comunicació local (Web, facebook, ràdio, premsa escrita,... ).
h) El Servei donarà resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o via mail, en un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
i) L’atenció es farà en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i s’utilitzarà un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
j) La ciutadania podrà dirigir-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti.

Normativa reguladora del servei

a) Normativa
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL)
http://municat.gencat.cat/index.php?page=lrasl

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Decret 112/2010 de 31 d’agost
Normes d’ús de la Casa de Cultura

b) Taxes i/o preus públics

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29

CASA DE CULTURA: AUDITORI I SALES D’EXPOSICIONS

Concepte

Preu per curs

Auditori

 

Fins a 6 hores

60,78 €

Per dia i/o més de 6 hores

75,98 €

Sales per a exposicions

 

Per exposició

60,78 €

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

ANNEX NÚM. 3. ENTRADES AL TEATRE I ALTRES ACTIVITATS FESTIVES I CULTURALS

 

Concepte

Preu

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria especial

50,00 €

 

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria A

30,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria B

20,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria C

12,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria D

8,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria E

6,00 €

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria F

4,00 €

 

Entrada general a obres de teatre i espectacles inclosos al programa de dinamització de centres d'arts dramàtiques

Obres de categoria G

2,00 €

Entrada a activitats de caire festiu i/o cultural amb un catxet superior a 15.000,00 €

30,00 €

Entrada a activitats de caire festiu i/o cultural amb un catxet entre 3.000,01 i 15.000,00 €

20,00 €

Entrada a activitats de caire festiu i/o cultural amb un catxet fins a 3.000,00 €

12,00 €

Visites guiades de fins a ½ jornada

3,00 €

Visites guiades de més de ½ jornada

5,00 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament de fins a 1,00 €

1,00 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament d’entre 1,01 € i 2,00 €

1,50 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament d’entre 2,01 € i 3,00 €

2,50 €

Complements per a activitats de caire festiu i/o cultural amb un cost unitari per a l’Ajuntament d’entre 3,01 € i 4,00 €

3,50 €

Cada increment d’euro del cost unitari per a l’Ajuntament, el preu incrementarà en

1,00 €

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

ANNEX NÚM. 6. TALLERS I CURSOS DE JOVENTUT I CULTURA

 

Concepte

Preu per curs

Curs de fins a 6 hores

5,00 €

Curs de més de 6 hores i fins a 15 hores

10,84 €

Curs de més de 15 hores i fins a 30 hores

16,21 €

Curs de més de 30 hores i fins a 45 hores

21,58 €

Curs de més de 45 hores i fins a 60 hores

33,43 €

Curs de més de 60 hores

50,65 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament de fins a 50,00 €

2,00 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament d’entre 50,01 € i 100,00 €

5,30 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament d’entre 100,01 € i 150,00 €

8,65 €

Material per al seguiment dels tallers amb un cost total per a l’Ajuntament d’entre 150,01 € i 200,00 €

12,00 €

Cada increment de 50,00 € de cost per a l’Ajuntament, el preu incrementarà en

3,30 €

Concepte

Preu per curs

Curs de fins a 15 hores

10,70 €

Curs de més de 15 hores i fins a 30 hores

16,00 €

Curs de més de 30 hores i fins a 44 hores

21,30 €

Curs de 45 hores i fins a 59 hores

33,00 €

Curs de 60 o més hores

50,00 €

 

Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: cultura@olesademontserrat.cat

c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 3100, 3120, 3122 o 3321)
d) Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de la Casa de Cultura
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158

 

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants en les activitats
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional