Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Salut Pública
cartes de serveis blanc

Què és?

 

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. La salut pública també s’ha d’entendre com la salut de la població, i depèn, en gran part, de factors estructurals i ambientals, com ara l’educació o la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida, com el consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació.

 

Què ofereix?

 

La Regidoria de Salut Pública ofereix un ampli catàleg de serveis en les matèries següents:

 

 1. PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA 

1.1. Elaboració i manteniment del cens municipal d’animals de companyia.

1.2. Atorgament de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

1.3. Campanyes de sensibilització per la tinença responsable dels animals de companyia.

 

 1. PROMOCIÓ DE LA SALUT 

2.1. Organització d’activitats físiques, xerrades, tallers i sessions informatives sobre temes diversos per tal de fomentar l'adopció d'un estil de vida saludable, evitar les conductes de risc i prevenir la malaltia.

 

 1. PROTECCIÓ DE LA SALUT

 

3.1 SANITAT AMBIENTAL

 

3.1.1. Gestió del risc per a la salut pública derivat de les aigües de consum públic: assessorament tècnic per als gestors del servei municipal d’abastament per garantir subministrament d'aigua apta per al consum mitjançant la realització d’anàlisis i autocontrols.

             

3.1.2. Prevenció i control de la legionel·losi

 

3.1.2.1. Elaboració i manteniment del cens municipal d´instal·lacions d´alt risc (empreses amb condensadors evaporadors i torres de refrigeració).

3.1.2.2. Programa d’autocontrol de prevenció de la legionel·losi en instal·lacions de titularitat municipal d’alt risc.

3.1.2.3. Inspecció d’instal·lacions de baix risc i col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya en els casos de brots de legionel·losi.

 

3.1.3. Gestió del risc per a la salut pública derivat de la contaminació del medi

 

3.1.3.1. Establiment d’un programa municipal de vigilància i control de poblacions d'aus urbanes (coloms i altres ocells).

3.1.3.2. Programa de vigilància i control de plagues (rosegadors i insectes).

 • Implementació de campanyes de prevenció i control de mosquits.

 

3.1.4. Gestió del risc per a la salut pública als equipaments públics i habitatges

 

3.1.4.1. Aplicació d’un programa municipal de control sanitari de piscines d’ús públic i poliesportius.

3.1.4.2. Intervenció municipal en casos d'insalubritat en habitatges.

 

3.1.5 Control sanitari dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

 

3.1.5.1. Autorització sanitària de funcionament.

3.1.5.2. Realització d’inspeccions per comprovar les condicions sanitàries i mesures d’higiene dels establiments que fan tatuatges i pírcings.

 

3.1.6. Municipi cardioprotegit

 

3.1.6.1. Gestió i manteniment d’aparells desfibril·ladors al municipi i realització de tallers d’autoprotecció, suport vital bàsic i DEA per a la ciutadania.

 

3.2. SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 

3.2.1. Inspecció d’establiments minoristes d’alimentació i restauració i d’activitats de producció agroalimentària local i transport urbà d'aliments per verificar que es compleix la legislació sobre seguretat alimentària.

3.2.2. Registre i cens d’establiments alimentaris minoristes i elaboració del mapa de risc.

3.2.3. Realització de formació bàsica de manipulació d’aliments adreçat a la població del municipi.

 
A qui s’adreça?

 

Al conjunt de la ciutadania.

 

Documentació necessària

 

      Com a norma habitual, s’ha de registrar una instància general.

 

Els formularis específics següents, per a temes concrets, s’han d’annexar a la instància general.

 

Sol·licitud de llicència de tinença d’animals potencialment perillosos

 

 • Sol·licitud de tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Declaració responsable de tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Cartilla veterinària de l’animal.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica en vigor, obtingut en un centre de reconeixement autoritzat.
 • Pòlissa d’assegurança en vigor, amb les característiques de l’animal (RAÇA I NÚMERO DE MICROXIP) i cobertura mínima per a la responsabilitat civil de 150.253 €. En cas que la persona sol·licitant de la llicència no sigui la mateixa que la titular de la pòlissa, cal acreditar que queda coberta la responsabilitat civil de la persona sol·licitant.
 • Rebut de pagament de l’assegurança.
 • Acreditació d’inscripció en el registre general d’animals de companyia i en el cens municipal*.
 • Document acreditatiu d’identitat comprovar la majoria d’edat del sol·licitant*.
 • Certificat d’inexistència d’antecedents penals en les matèries descrites en la legislació d’animals potencialment perillosos*.

        *L’Ajuntament pot comprovar o buscar aquesta documentació en altres administracions si el sol·licitant ho autoritza expressament i es disposa dels mitjans necessaris per fer aquesta actuació. Si l’Ajuntament ja disposa d’aquesta documentació, no serà un requisit obligatori per a l’obtenció de la llicència.

 

Alta, baixa o modificació del registre general d’animals de companyia en el cas de tramitació a distància o fora de l’horari d’atenció presencial de l’OAC

        Formulari d’alta, baixa o modificació del registre general d’animals de companyia i al cens municipal.

 

Registre i cens d’establiments alimentaris minoristes

 • Formulari de declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris.

Autorització sanitària de funcionament per a establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

 • Sol·licitud normalitzada, emplenada, datada i signada.
 • DNI, NIF o NIE del titular.
 • Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols que incloguin la situació de sales de treball i d´esterilització amb tancament estanc, distribució de les lliteres, armaris per al material, armaris per a la roba de treball, altres equipaments, punts d´aigua de xarxa, rentamans…
 • Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme al local
 • Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instruments destinats a les operacions d´esterilització i desinfecció, així com les autoritzacions administratives corresponents.
 • Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
 • Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte    amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.
 • Fotocòpia del document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària.
 • Fotocòpia del model de consentiment informat.
 • Dades del personal: nombre de persones que treballen en aquestes activitats (llista amb el nom i el DNI), fotocòpies del certificat de vacunació d´hepatitis B i del tètanus i del diploma del curs de formació higienicosanitària de cadascú.

 Aspectes a tenir en compte

 

Per rebre atenció personalitzada cal demanar cita prèvia al 93 778 00 50 o bé personalment a la Recepció de l´Ajuntament.

 

 Com accedir-hi

 
Presencialment:

Per fer un tràmit cal adreçar-se a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a la recepció de l’Ajuntament. Es pot demanar cita prèvia per telèfon.

 

Adreça:                       plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n

Població:                    08640 Olesa de Montserrat

Telèfon:                      93 778 00 50

Adreça web:               http://www.olesademontserrat.cat/

Horari d´atenció

al públic:                          dimarts i dijous, de 10 a 12 h

 
De forma telemàtica:

 • Formulari genèric per enviar consultes, queixes i suggeriments:

https://tram.ajuntaments.info/tram/802/catala/Tramites/E4F52A6FF82047A2B5DDA36E39543946.asp

 • Presentació d’instàncies i sol·licituds amb signatura electrònica:

https://tram.ajuntaments.info/tram/802/catala/Tramites/B77B481F7B3D4DA0845CB232BFAA2E76.asp

 • A través de l’aplicació per a dispositius mòbils “Línia Verda”:

http://www.liniaverdaolesademontserrat.cat/lv/incidencias_online.asp

 Càrrecs i noms de les persones responsables

 

Regidora de Salut Pública i Consum: Montserrat Vergara Duarte 

Tècnica responsable de Salut Pública: Victòria Gàzquez Panduro

 

 Drets de les persones usuàries del servei

 

        El Servei de Salut Pública oferirà informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
        El Servei de Salut Pública disposarà de personal tècnic format en les diferent matèries que conformen l’àmbit de salut pública.

 1. El Servei de Salut Pública oferirà formació i/o informació a la població relacionada amb temes de seguretat alimentària, salut, autoprotecció i tinença responsable d’animals de companyia.
 2. El Servei de Salut Pública donarà informació sobre la cartera de serveis, els recursos existents al territori i als criteris de procediment que puguin ser d’interès als ciutadans, tant recursos propis de l’Ajuntament com d’altres administracions i entitats externes.
 3. La informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web s’actualitzarà contínuament.
 4. Les persones que s’adrecin al servei rebran una escolta i un tracte amable i proper per part del personal del servei de salut pública.
 5. El Servei farà difusió de la seva activitat a través dels mitjans de comunicació local (web, Facebook, ràdio, premsa escrita,... ).
 6. L’atenció es farà en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i s’utilitzarà un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
 7. La ciutadania podrà dirigir-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti, amb cita prèvia.

 Normativa reguladora del servei

 Normativa

      Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 • Llei 15/1990 d’ordenació sanitària de Catalunya
 • Llei 18/2009 de salut pública
 • Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
 • Ordenança de control, protecció i tinença d’animals, publicada en el BOPB en data 26 de gener de 2018
 • Decret 90/2008, de 22 d´abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
 • DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
 • Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà
 • Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s´estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 95/2000, pel qual s´estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d´ús públic
 • Reglament 853/2004, de 29 d´abril de 2004, pel qual s´estableixen les normes específiques d´higiene dels aliments d´origen animal
 • Reglament (CE) 178/2002, de 28 de gener de 2002, pel qual s´estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària, es crea l´Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentària

Taxes i/o preus públics

No són d’aplicació.

 

 Formes de presentació de queixes i suggeriments

       Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 1. Instància al registre municipal de l’OAC
 2. Amb l’ordinador o el mòbil, comunicant una incidència a l’app “Linia Verda”
 3. Presentant una denúncia a la Policia Local (c/ Anselm Clavé, 191) Correu a: sanitaticonsum@olesademontserrat.cat
 4. Contactant amb el Servei de Salut Pública al telèfon 93 778 00 50, en horari d´atenció al públic (dimarts i dijous, de 10 a 12 h)

 

 Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

 Nombre de queixes de la ciutadania
Grau de satisfacció dels participants en les activitats que ofereix el departament

Temps de resolució de situacions que generin risc per a la salut

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional