Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Igualtat
cartes de serveis blanc

 

Què és?

El reconeixement polític de les desigualtats existents entre dones i homes com una realitat social sobre la qual cal que intervinguin els poders públics és, sens dubte, una de les conquestes més importants assolides en el marc dels estats democràtics. Actualment, l’erradicació de les desigualtats per raó de gènere constitueix un compromís, una responsabilitat i, alhora, un gran repte per a tots els actors socials i polítics presents a la nostra societat.

La Regidoria d’Igualtat treballa activament per erradicar les diferències per qüestió de gènere. Les accions que es duen a terme van des de la prevenció a l’atenció directa i especialitzada de primer nivell.

La Teixidora és el centre neuràlgic de la Regidoria, on es presten els diferents serveis adreçats directament a les dones, si bé les accions de sensibilització s’adrecen al conjunt de la ciutadania.


Què ofereix?
• Informació i acollida:
Individual o en grup, sobre temes diversos incloses les agressions.
• Atenció psicològica:
Suport individualitzat a les dones amb problemes derivats de la seva condició de gènere, i a les dones que pateixen o han patit violència de gènere.
• Atenció jurídica:
Consulta i orientació jurídica especialitzada en el dret de les dones. Els motius de consulta poden ser diversos:
- Familiars: divorci, separació, règim econòmic, parelles de fet, drets i deures, respecte a la descendència, maltractaments físics i/o psíquics...
- Laborals: discriminació, assetjament, drets...

A qui s’adreça?

A les dones d’Olesa de Montserrat.

Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.


Aspectes a tenir en compte

a) Condicions d’accés

Cal demanar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al 93 778 00 50 (ext. 3201) o bé personalment a Ca l’Oriol,en horari de matí de dilluns a divendres, o dijous a la tarda.


Com accedir-hi

Presencialment: Ca l’Oriol, c. Salvador Casas, 17 - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (ext. 3201)
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

cird@olesademontserrat.cat

 

a) Horaris d’atenció al públic
Presencialment: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 17.00 a 20.00 h.
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 17.00 a 20.00 h.
Per als horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes d’agost, Setmana Santa i Nadal consulteu la web municipal, l’OAC de l’Ajuntament o directament Ca l’Oriol.

Càrrecs i noms de les persones responsables:

Tècnica d’Igualtat: M. Montserrat Muñoz Montoro
Regidora d’Igualtat: Montserrat Vergara Duarte

Drets de les persones usuàries del servei

a) Rebre informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
b) Rebre informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web s’actualitzarà semestralment.
c) Rebre una atenció per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos disponibles.
d) Rebre una informació adequada de part dels/les professionals actualitzaran la seva formació a través de supervisió especialitzada o assistència a cursos i jornades.
e) Les persones que s’adrecin al Servei rebran una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció i del personal especialitzat.
f) Rebre material (fullets, guies, díptics,...) en tots els actes commemoratius en què participi.
g) Rebre les activitats a través dels mitjans de comunicació local (Web, facebook, ràdio, premsa escrita,... ).
h) Tenir resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o mail, en un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
i) Rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i s’utilitzarà un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
j) Dirigir-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti.


Normativa reguladora del servei

a) Normativa
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes
Conveni programa d'agents d'igualtat entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona (2007-2009)
Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

b) Taxes i/o preus públics
No són d’aplicació.

Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: participacio@olesademontserrat.cat

c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 3201)
d) Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de Ca l’Oriol
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158


Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants en les activitats
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional