Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Casaments civils i gestió d'expedients de parelles de fet
cartes de serveis blanc

 

Què ofereix?

Organització dels casaments civils celebrats a l’Ajuntament. L’Alcaldia s’encarrega de gestionar, programar i organitzar els casaments oficiats per l’Alcaldia o regidories delegades. Així mateix, fa la preparació de la cerimònia, així com també facilita tota la informació necessària a les parelles que ho sol·liciten. A més, prepara l’expedient administratiu i el desenvolupament de l’acte.


Gestió dels expedients de parelles de fet. El Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió ordinària del 22 de juny de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la supressió del Registre de convivències estables de parella, el qual només roman actiu, únicament, per tramitar sol·licituds de certificats de l’històric que consta en el Registre i tramitar la baixa de les unions civils inscrites a instància de qualsevol dels membres de la parella. Per tant, des de principis de l’any 2017 hi ha un registre únic que s’ha de tramitar a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

A qui s’adreça?
A qualsevol ciutadà o ciutadana.

Documentació necessària

Organització de casaments civils
Les parelles han d’adreçar-se al Registre Civil i sol·licitar un expedient de matrimoni, que requerirà la presentació de la documentació necessària i la tramitació corresponent del Registre Civil ubicat al Jutjat de Pau. Sobre aquest tràmit s’informa les parelles des de l’Alcaldia per complementar la informació del Registre Civil.

Les parelles que desitgin contreure matrimoni poden trucar per telèfon a l’Alcaldia i reservar, en funció de la disponibilitat, la data i l’hora per a la celebració del casament, després d’anar al Registre Civil.

Per últim, la parella ha d’aportar la sol·licitud de reserva d’una sala i també les dades protocol·làries, tals com el nom dels testimonis, l’idioma del casament, les dades del vehicle, etc. Tot això amb el número d’expedient que ha de donar el Jutjat de Pau (document imprescindible).


Gestió d’expedients de parelles de fet
Declaració d’extinció de la convivència estable de parella per mutu acord

 Còpia del DNI/NIE/passaport de les parts declarants

 Còpia autèntica de l’escriptura pública on s’ha formalitzat els pactes als quals han arribat les parts que extingeixen la convivència

 Document original del conveni o acords fora de conveni, on consten els pactes, i de la seva aprovació judicial

Petició de certificat duplicat

Cal emplenar una instància amb el DNI i les dades del registre.


Com accedir-hi?

Presencialment: pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 / 93 778 72 00
Virtualment: olesademontserrat.cat
alcaldia@olesademontserrat.cat

 

Horaris d’atenció al públic
Presencialment i telefònicament:
De l’1 de setembre al 31 de juliol: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h i dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 h
Mes d’agost: de 9.00 a 14.00h

 

Càrrec i nom de la persona responsable
Secretària d’Alcaldia i protocol: Iolanda Almirall Matas
Alcaldessa: Pilar Puimedon Monclús
Gerent: M. Mercè Roquer Compte

Drets de les persones usuàries del servei

Tenir accés a la informació pública

Tenir garantit el secret i la confidencialitat a què obliga el tractament de dades personals.

Presentar queixes per l’omissió de tràmits o endarreriments en els procediments en què siguin part interessada i a reclamar davant qualsevol desatenció o anomalia en el funcionament dels serveis de l’Ajuntament.

Poder identificar les autoritats i el personal que tramiten els procediments i exigir responsabilitats quan legalment correspongui.

Obtenir una còpia segellada dels documents que presentin i no haver d’aportar documents no exigibles, d’acord amb la llei, o que ja tingui l’Administració.

Obtenir una resolució expressa davant les seves peticions, sol·licituds o denúncies.

Poder-se dirigir a la persona responsable del servei sempre que així ho sol·licitin.

Normativa reguladora del servei

Normativa:

Constitució espanyola de 6 de desembre de 1978

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal

Disposició addicional desena del Registre de parelles estables de la Llei 25/2010, de 29 de juliol

Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, que aprova el Reglament i Registre de parelles estables de Catalunya

Taxes i/o preus públics:

http://www.olesademontserrat.cat/files/doc23050/sol-licitud-instal-lacions-no-esportives-2016.pdf

 

Formes de presentació de queixes i suggeriments

Instància al registre municipal
Correu electrònic a l’adreça: alcaldia@olesademontserrat.cat

Telèfon: 93 778 72 00
Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari
http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat%2013=158

 

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

Temps de mitjana de resposta de les instàncies adreçades a l’Alcaldia
Grau de satisfacció dels participants en els actes institucionals
Temps d’espera de les peticions d’entrevista amb l’alcaldessa
Grau de satisfacció de la ciutadania per l’atenció rebuda
Grau de resposta de la petició de les dates de casament

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional