Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Activitats i Establiments Comercials
cartes de serveis blanc

 

Que és?

L’activitat comercial i/o industrial és el motor econòmic de la vila i per tant és convenient resoldre les llicències d’activitats o comunicacions prèvies que es presentin en el menor període de temps possible. És necessari fixar uns objectius operatius com els que reflecteix la carta que us presentem. Els resultats obtinguts ens serviran per mesurar la qualitat del servei que prestem i revisar i ampliar el nostre compromís en el futur.

Què ofereix?

• Informació respecte a tot el que és necessari per sol·licitar llicències d’activitats o la presentació de comunicacions prèvies
• Assessorament tècnic sobre projectes
• Control de les actuacions de persones físiques i/o jurídiques en matèria de llicències d’activitats
• Recepció i revisió de les sol·licituds i notificació dels resultats
• Atorgament de llicències d’activitats i validació de les comunicacions prèvies
• Inspeccions de seguiment de les activitats i/o establiments comercials per comprovar-ne l’adequació al projecte aprovat

A qui s’adreça?

A tota persona física i/o jurídica que necessita autorització per a la realització de les activitats.

Documentació necessària

La relació de la documentació necessària per a cada tipus de procediment per a la tramitació de les diferents tipologies de llicències o comunicacions d’obres estan publicades a la pàgina web municipal.

Com accedir-hi?

Presencialment: pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (demaneu per Urbanisme) ext. 4320
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

urbanisme@olesademontserrat.cat


Càrrecs i noms de les persones responsables

Unitat Administrativa d’Urbanisme: Francesc Solsona i Alemany
Àrea de Serveis Territorials: Josep Contreras Janer
Regidoria d’Obres i Edificació: Miquel Riera i Rey
Regidoria de Planejament Urbanístic: Joan Segado i Cano


Drets de les persones usuàries

• Ser ateses presencialment, telefònicament o per correu electrònic.
• Rebre informació correcta, veraç i actualitzada referent a urbanisme a la qual tingui dret a accedir-hi.
• Disposar de la informació actualitzada sobre els instruments de planejament a través del web.
• Ser ateses per part de personal especialitzat i coneixedor de la matèria per a la qual es demana la consulta.
• Rebre una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció així com del personal especialitzat.
• Rebre la resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o correu electrònic amb un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
• Ser ateses en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, emprant un llenguatge entenedor i proper.

Normativa reguladora del servei

Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal del sòl
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
Decret 1/2010, de 3 d’agost, que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana (estatal)
Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Ordenances municipals d’aplicació:

• Ordenança municipal reguladora del règim de l’ús del sòl i l’edificació (en tràmit)
• Ordenança municipal reguladora de llicències de guals (en tràmit).
• Ordenances fiscals d’aplicació (núm. 5, 10, 11, 12, 16 i 17)
• Ordenança reguladora de la reserva de domini públic per a la instal·lació d'ascensors
• Ordenança reguladora de la comunicació prèvia per a la realització d'obres menors de poca entitat
• Ordenança reguladora de la comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i construccions
• Ordenança municipal sobre zones verdes, espais naturals i arbrat
• Ordenança municipal per a l´aprofitament d´energia solar
• Ordenança municipal d’intervenció arquitectònica en façanes del Nucli Antic, aprovada al Ple de 18/12/2014
• Ordenança d’instal·lació de vetlladors/terrasses annexos als establiments d'hostaleria i/o restauració
• Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública


Formes de presentació de queixes i suggeriments

• Presencialment: pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
• Telefònicament: 93 778 00 50 (demaneu per Urbanisme) ext.4320
• Virtualment: www.olesademontserrat.cat

urbanisme@olesademontserrat.cat


Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per no ser ateses en l'horari de l'oficina establert: al matí i a la tarda, de manera presencial, telefònicament i a través del web municipal
 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació amb una informació incorrecta
 Nombre de queixes per no rebre informació sobre qualsevol consulta efectuada sobre habitatge
 Nombre de queixes ciutadanes que s’adrecin a Urbanisme per no haver rebut un tracte amable per part del personal d’atenció
 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per un temps d’espera superior a deu dies laborables per rebre la informació d’una consulta feta per telèfon, presencialment o per correu electrònic
 Nombre de queixes ciutadanes per no rebre resposta immediata a les consultes presencials o telefòniques relacionades amb tràmits. Si no és possible donar resposta immediata per la característica del tràmit, s’ha de donar cita com a màxim en vint dies laborables des de la sol·licitud
 Nombre de queixes per no rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i emprant un llenguatge entenedor i proper

 

 

 Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional