Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oficina Local d'Habitatge
cartes de serveis blanc

 

Què és?
La funció principal de l’Oficina Local d’Habitatge (OHL) és actuar al municipi com a finestreta única en matèria d'habitatge.

Què ofereix?
Els tràmits més destacats que ofereix a la ciutadania són els següents:
• Accés als pisos municipals
Les famílies que hi poden accedir segons els requisits establerts al Reglament per a la cessió temporal d’habitatges i a la convocatòria anual han de presentar la sol·licitud dins de cada termini d’obertura.
• Tramitació del complement per a beneficiaris d’una pensió no contributiva i titulars d’un contracte de lloguer
Es facilita la tramitació de la sol·licitud del complement per a persones pensionistes de la modalitat no contributiva, que resideixin habitualment en un habitatge de lloguer i que acreditin no tenir cap habitatge en propietat.
• Ajuts de lloguer
• Ajuts de lloguer per a unitats de convivència amb ingressos limitats
Els titulars d’un contracte de lloguer, sempre que estiguin dins del barem d’ingressos establert anualment, poden optar als ajuts al lloguer. La Secretaria d’Habitatge de la Generalitat obre anualment un termini per presentar la sol·licitud o la renovació de les subvencions i/o prestacions per al pagament del lloguer.
• Ajuts de lloguer per a llogaters del parc públic de la Generalitat
Les persones llogateres d’habitatges administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al nostre municipi i que es trobin en risc d’exclusió social, poden tramitar la sol·licitud o la renovació dels ajuts implícits, amb la finalitat de facilitar-los el pagament del lloguer.
• Ajuts d’urgència especial
Els ciutadans que tinguin dificultats greus per pagar el lloguer o la hipoteca del seu habitatge habitual i permanent, o en risc de perdre’l, poden tramitar els ajuts d’urgència especial per deutes de lloguer o de quotes hipotecàries, així com per accés a un nou habitatge després d’un desnonament.
• Ajuts a la rehabilitació
Dins el termini d’obertura de cada convocatòria anual, i segons les condicions que estableixi la resolució, es poden tramitar els ajuts per rehabilitar:
Habitatges: per tal que tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat; per adequar les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament; per facilitar la mobilitat a l'interior per a persones disminuïdes, i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic
Edificis: destinats a rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial, concretament, per a actuacions relacionades amb patologies, deficiències i risc, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat.
• Duplicats de cèdules d’habitabilitat
Es faciliten duplicats de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació vigents, sense cap cost per a l’usuari i en un termini de pocs dies hàbils des que les persones interessades aporten la documentació necessària.
• Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial (RSHPO)
S’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles. Ara bé, des de l’OLH d’Olesa només podem iniciar la inscripció de persones empadronades al nostre municipi, tant si trien el nostre municipi com si opten per escollir anar a viure en un altre municipi de Catalunya.

 

A qui s’adreça?
A totes aquelles persones i/o famílies amb necessitats en matèria d’habitatge empadronades al municipi, en ocasions amb una mínima antiguitat.

Documentació necessària
Cada tràmit requereix una documentació específica d’acord amb la normativa d’aplicació.

Aspectes a tenir en compte
Per a informació de cada tràmit, cal inscriure’s a la llista d’Habitatge a la recepció de l’Ajuntament, per tal que des de l’Oficina Local d’Habitatge es posin en contacte amb el ciutadà.

Com accedir al servei
Presencialment: pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (demaneu pel servei d’Habitatge) extensió 4040
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

habitatge@olesademontserrat.cat


Horaris d’atenció al públic:
Presencialment: dilluns i dimecres de 9.30 a 14.00 h i dijous de 16.00 a 19.00 h (amb cita prèvia)
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 16.00 a 19.00 h

Càrrec i nom de les persones responsables
Oficina Local d’Habitatge: Maica Ribas i Blasco
Àrea de Serveis Territorials: Josep Contreras Janer
Regidoria d’Habitatge: Jordi Martínez Vallmitjana

Drets de les persones usuàries
 Ser ateses presencialment, telefònicament o per correu electrònic.
 Rebre informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’habitatge que són de la seva competència.
 Disposar de la informació actualitzada sobre ajudes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Local d’Habitatge a través del web.
 Ser ateses per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos a disposició del públic usuari del servei.
 Rebre una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció així com del personal especialitzat.
 Rebre la resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o correu electrònic amb un marge de com a màxim dos dies laborables, excepte en períodes de vacances.
 Ser ateses en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, emprant un llenguatge entenedor i proper.

Normativa reguladora del servei
 Reglament per a la cessió temporal d’habitatges mitjançant un contracte de lloguer

Formes de presentació de queixes i suggeriments
a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: habitatge@olesademontserrat.cat

c) Trucada telefònica al 93 778 00 50
d) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari a l’apartat Contactar de www.olesademontserrat.cat

 

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció
a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per no ser ateses en l'horari de l'oficina establert: al matí i a la tarda, de manera presencial, telefònicament, i a través del web municipal
b) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació amb una informació incorrecta
c) Nombre de queixes per no rebre informació sobre qualsevol consulta efectuada sobre habitatge
d) Nombre de queixes ciutadanes que s’adrecin a l’Oficina Local d’Habitatge per no haver rebut un tracte amable per part del personal d’atenció
e) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per un temps d’espera superior a dos dies laborables per rebre la informació d’una consulta feta per telèfon, presencialment o per correu electrònic
f) Nombre de queixes ciutadanes per no rebre resposta immediata a les consultes presencials o telefòniques relacionades amb tràmits. Si no és possible donar resposta immediata per la característica del tràmit, s’ha de donar cita com a màxim en set dies laborables des de la sol·licitud
g) Nombre de queixes per no rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i emprant un llenguatge entenedor i proper.

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional