Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Cementiri Municipal
 

cartes de serveis blanc

Què és?

El Cementiri Municipal de Can Singla presta el servei funerari al terme municipal d’Olesa de Montserrat. Té com a objectius conservar i mantenir l’edifici de serveis funeraris i totes les seves instal·lacions, adequar-les a les característiques tècniques i funcionals per a la correcta prestació del servei i gestionar els registres i les concessions de titularitats dels nínxols.

Aquest servei es duu a terme a través de la concessionària EXFUN, S.A.

Què ofereix?

• Informació respecte a tot el que és necessari per a la prestació del servei
• Autorització a particulars per a la realització al Cementiri de qualsevol tipus d’obra o instal·lacions, així com la seva direcció i inspecció
• Atorgament de les concessions d’unitats d’enterrament i el reconeixement dels drets funeraris de qualsevol classe
• Concessió d’autoritzacions per ocupar les cambres i sales de vetlla, així com el forn crematori
• Percepció dels drets i taxes que s’estableixin legalment
• Compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el futur
• Assignació de sepultures, nínxols, panteons i mausoleus, mitjançant l’expedició del títol de dret funerari corresponent
• Inhumació de cadàvers i restes
• Exhumació de cadàvers i restes
• Trasllat de cadàvers i restes, reducció de restes, moviment de làpides i serveis de dipòsit de cadàvers i vetlla
• Conservació i neteja general del Cementiri
• Serveis del crematori

A qui s’adreça?

A qualsevol persona física que necessita autorització per a la prestació del servei.

Documentació necessària

- Sol·licitud d’imprès normalitzat
- Fotocòpia del NIF del sol·licitant
- Certificat d’empadronament del difunt, si escau
- Fotocòpia del NIF del difunt
- Fotocòpia del justificant del rebut de pagament de preu públic del Cementiri, una vegada efectuat
- Llicència d’enterrament i comunicat de dades en un imprès normalitzat
- Nom, domicili i altres dades del familiar del difunt a qui s’hagi de notificar les circumstàncies de la inhumació
- Autorització del titular de la sepultura per efectuar la inhumació, en cas que ell no en sigui l’usuari

Com accedir-hi?

Presencialment: Cementiri Can Singla, Ctra. Martorell, km 1- 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 902 36 59 54

Càrrecs i noms de les persones responsables

Unitat Administrativa d’Urbanisme: Francesc Solsona i Alemany
Àrea de Serveis Territorials: Josep Contreras Janer
Regidoria de Planejament Urbanístic: Joan Segado i Cano


Drets de les persones usuàries

• Ser ateses presencialment, telefònicament o per correu electrònic.
• Rebre informació correcta, veraç i actualitzada referent a Urbanisme a la qual tingui dret a accedir.
• Disposar de la informació actualitzada del servei.
• Ser ateses per part de personal especialitzat i coneixedor de la matèria per a la qual es demana la consulta.
• Rebre una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció així com del personal especialitzat.
• Ser atès en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, emprant un llenguatge entenedor i proper.

Normativa reguladora del servei

• Reial decret 2210/1979, de 7 de setembre, sobre transferència a la Generalitat de Catalunya de les funcions i competències quant a l'acció pública sanitària, entre elles les que estan en relació amb la policia sanitària mortuòria
• Decret 42/1981, de 16 de febrer, sobre construccions en cementiris Decret 304/1983, de 7 de juliol, sobre trasllats de cadàvers a Catalunya
• Decret 250/1987, de 7 de juliol, pel qual s'aproven normes de policia sanitària mortuòria
• Decret 147/1990, de 28 de maig, sobre autorització de pràctiques de conservació transitòria de cadàvers a Catalunya
• Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria

Ordenances municipals d’aplicació:

• Reglament de règim interior del Cementiri Municipal d’Olesa de Montserrat
• Ordenança fiscal núm. 22. Taxa del cementiri municipal i de l’edifici de serveis funeraris

Formes de presentació de queixes i suggeriments

• Presencialment: Ajuntament d’Olesa, pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
• Telefònicament: 93 778 00 50 (demaneu per Urbanisme) extensió 4320
• Virtualment: www.olesademontserrat.cat

olesam@olesademontserrat.cat

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per no ser ateses en l'horari de l'oficina establert: al matí i a la tarda, de manera presencial, telefònicament i a través de la pàgina web
 Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació amb una informació incorrecta
 Nombre de queixes per no rebre informació sobre qualsevol consulta efectuada
 Nombre de queixes ciutadanes per no rebre resposta immediata a les consultes presencials o telefòniques relacionades amb tràmits. Si no és possible donar resposta immediata per la característica del tràmit, s’ha de donar cita com a màxim en vint dies laborables des de la sol·licitud
 Nombre de queixes per no rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, emprant un llenguatge entenedor i proper

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional