Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Arxiu Municipal
cartes de serveis blanc

 

Què és?

L’Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat és el servei municipal que s’ocupa de recollir, conservar, organitzar i gestionar els documents i fons documentals tant d’àmbit municipal com supramunicipal, i també els que fan arribar els ciutadans o les entitats, per tal que puguin ser utilitzats per a la gestió administrativa, la informació i la investigació.

Així mateix, és el servei responsable de definir, implantar i fer el seguiment del sistema de gestió de la documentació administrativa, conjunt d’operacions i tècniques basades en l’anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels documents, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.

A l’últim, són funcions pròpies de l’Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat la conservació i preservació del patrimoni documental del municipi, vetllant i custodiant la documentació d’interès històric o cultural de les persones físiques o jurídiques, i impulsant alhora activitats de divulgació i de foment de la recerca.

Avui en dia, els arxius són uns equipaments absolutament necessaris per a l’organització que els ha generat i han de vetllar pel patrimoni documental de tot un poble. No hem d’oblidar que a l’Arxiu s’hi guarden un conjunt de documents que tenen com a denominador comú ser el reflex de les vivències, les il·lusions i les transformacions d’una col·lectivitat, que en el nostre cas és la vila d’Olesa de Montserrat.

En l’actualitat, l’AHMOM s’ha convertit en un punt de referència documental important i un servei cultural per a la recerca i la difusió històriques per a tots els ciutadans, entitats, estudiosos, investigadors i públic en general interessats a conèixer la seva història.

La millora del procés de reorganització de la documentació que conservem en les nostres dependències ha fet augmentar el moviment diari de persones que consulten, tant internes com externes, i ha consolidat un servei del tot necessari per a la nostra vila.


Què ofereix?
• Informació i assessorament tècnic a investigadors: orientació en la cerca de documentació i la derivació recomanada cap a altres fonts d’informació relacionades
• Consulta de documentació administrativa i històrica del municipi
• Servei de reproducció documental
• Biblioteca auxiliar
• Hemeroteca local des de l’any 1879 fins a l’actualitat
• Organització de visites a l’Arxiu
• Servei a l’Administració de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
• Préstec administratiu de qualsevol document original

A qui s’adreça?

Al conjunt de la ciutadania.

Documentació necessària

Per accedir al servei no es necessita cap documentació específica.

Aspectes a tenir en compte

a) Condicions d’accés

Cal demanar cita prèvia per rebre atenció personalitzada al 93 778 00 50 (ext. 3170) o bé personalment a la Casa de Cultura en horari d’atenció al públic.

Com accedir-hi
Presencialment: Casa de Cultura, c. Salvador Casas, 26 - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 00 50 (ext. 3170)
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

arxiu@olesademontserrat.cat

a) Horaris d’atenció al públic
Presencialment: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i dijous de 16.00 a 19.30 h
Telefònicament: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dijous de 16.00 a 19.30 h
Per als horaris i llocs d’atenció al públic durant el mes d’agost, Setmana Santa i Nadal consulteu la web municipal, l’OAC de l’Ajuntament o directament la Casa de Cultura.


Càrrecs i noms de les persones responsables

Arxiver municipal: Antoni Pérez Solsona
Regidor de Cultura: Xavier Rota Boada

Drets de les persones usuàries del servei

a) Rebre informació en relació amb els serveis que ofereix l’Arxiu i els fons que custodia.
b) Ser ateses i accedir lliurament a la sala de consulta de l’Arxiu Històric Municipal.
c) Accedir als documents que han sol·licitat, sempre atenent als drets d’accés i a l’estat de la documentació.
d) Disposar de condicions adequades de comoditat, higiene i seguretat en els espais usats per a la consulta.
e) Fer demandes d’ingrés documental (donacions, adquisicions, etc.).
f) Rebre atenció per personal qualificat amb un tracte cordial i un llenguatge precís i entenedor.
g) Presentar reclamacions en matèria de protecció de dades.

Normativa reguladora del servei

a) Normativa
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxiu i gestió de documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001, modificada pel DOGC núm. 6927 de 4 d’agost de 2015).
- Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, clarificant i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE núm. 97, de 22 d’abril de 1996).
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11 d’octubre de 1993).
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (BOE de 29 de juny de 1985).

b) Taxes i/o preus públics
No són d’aplicació.


Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: arxiu@olesademontserrat.cat

c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 3170)
d) Bústia de suggeriments, millora i satisfacció de la Casa de Cultura
e) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158

 

Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants
d) Grau de satisfacció dels participants

 

 Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional