Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Esports
 cartes de serveis blanc

 

Què és?

És la Regidoria que posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes un conjunt d’activitats, d’instal·lacions i de programes per tal de promoure la pràctica esportiva, per garantir el dret i l’accés a l’activitat física i l’esport de tots els olesans i olesanes com a element essencial de l’estat del benestar i de la cohesió social. També dona suport als projectes que porten a terme els clubs i entitats esportives de la població.

Què ofereix?

a) Serveis esportius orientats a la formació d’infants i joves, i a la millora de la condició física orientada a la salut, l’esbarjo i la recreació per a persones adultes i gent gran
b) Organització d’activitats esportives aquàtiques per a persones discapacitades físiques i psíquiques
c) Coordinació dels Jocs Esportius Escolars per a associacions i entitats esportives
d) Suport a la dinamització de les entitats esportives en el desenvolupament i execució de projectes i programacions pròpies
e) Coordinació i gestió de projectes esportius de rellevància per al municipi
f) Atorgament de les subvencions de la Regidoria d’Esports per concurrència competitiva per a associacions esportives, entitats i persones físiques
g) Sol·licitud de subvencions per a activitats esportives puntuals i programes continuats
h) Elaboració de convenis i acords relacionats amb la gestió i l’activitat esportiva del municipi
i) Organització del Consell Sectorial d’Esports, que tracta temes de caire esportiu de rellevància al municipi
j) Manteniment i gestió de les instal·lacions esportives municipals
k) Gestió i organització del servei de piscines municipals
l) Gestió i organització d’espais per a la pràctica esportiva associativa (clubs)

A qui s’adreça?

Als ciutadans i ciutadanes, clubs, entitats i associacions esportives.

Documentació necessària

- Per donar-se d’alta com a usuari de la piscina:
http://www.olesademontserrat.cat/ca/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/id84/abonament-piscina-d-hivern-2014-2015.htm (trobareu el document al final de la pàgina)

 

- Per donar-se d’alta com a alumne de l’Escola Esportiva adults +16 i pensionistes:
http://www.olesademontserrat.cat/ca/viure-a-olesa/thm17/pag449/pl184/escola-esportiva-municipal/id62/escola-esportiva-municipal-per-adults-16.htm (trobareu el document al final de la pàgina)


- Guia d’Activitats Esportives: inclou totes les activitats per a adults i infants que es duen a terme al servei d’Esports)
http://www.olesademontserrat.cat/ca/thm17/viure-a-olesa.htm (trobareu el document al final de la pàgina)

Aspectes a tenir en compte

- Inscripcions per a nens i nenes a l’Escola Esportiva
Les places són limitades. Cal seguir un procés de preinscripció i matriculació que s’inicia el primer dia laborable de juliol i que podeu trobar anunciat amb antelació a l’enllaç següent:
http://www.olesademontserrat.cat/ca/pl11/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/serveis/id63/escola-esportiva-per-a-nens-i-nenes.htm?cat_11=256


Un cop finalitzat el procés de preinscripció i matriculació, caldrà adreçar-se a la Regidoria d’Esports per tal que les places vacants, en cas que n’hi hagi, puguin ser adjudicades prèvia sol·licitud de la persona interessada, sempre que aquesta compleixi amb el perfil d’edat i nivell requerit per a aquella plaça. En cas que no es disposi de cap plaça, es pot inscriure a la llista d’espera.

- Inscripcions per a la 3a edat a l’Escola Esportiva
Són places limitades. S’inclou en la tarifa l’autobús fins a la zona esportiva. Per donar-se d’alta cal adreçar-se a la Regidoria d’Esports durant el mes de maig per tal d’informar-se de les places vacants per al curs vinent, que s’inicia a mitjans del mes de setembre. Es pot trobar tota la informació a l’enllaç següent:
http://www.olesademontserrat.cat/ca/viure-a-olesa/thm17/pag449/pl184/escola-esportiva-municipal/id65/escola-esportiva-per-a-la-3a-edat.htm

 

Com accedir-hi?

Presencialment: Piscina Coberta Municipal, c. Urgell, s/n - 08640 Olesa de Montserrat
Telefònicament: 93 778 0 050 (ext. 3700)
Virtualment: www.olesademontserrat.cat

esports@olesademontserrat.cat

 

Horaris d’atenció al públic
Presencialment o telefònicament: de dilluns a divendres de 7.00 a 21.30 h i els dissabtes de 8.00 a 13.30 h
Horari als mesos d’estiu (del 19 de juny a l’11 de setembre): de 10.00 a 19.30 h

Càrrec i nom de les persones responsables

Regidor d’Esports: Jordi Martínez Vallmitjana
Tècnica en cap de Gestió d’Esports: Olga Martín Fernández
Cap d’Àrea: Manel Hita Ramírez


Drets de les persones usuàries del servei

a) Disposar de les instal·lacions de titularitat municipal que permeten la pràctica esportiva en les condicions adequades de salubritat, neteja, ordre i manteniment, en la mesura que aquestes instal·lacions no siguin compartides amb altres activitats alienes al mateix Servei d’Esports.
b) Rebre la resolució d’incidències en 12 hores després de la seva identificació, i una avaluació durant les següents 24 hores com a màxim
c) Reparació de les incidències avaluades a les instal·lacions com a màxim set dies laborables si aquestes afecten greument al desenvolupament de l’activitat esportiva.
d) Que es compleixin amb rigorositat els protocols de seguretat d’acord a la normativa vigent i s’actualitzen les seves actuacions d’acord a noves incorporacions a la normativa.
e) Rebre informació correcta, veraç i actualitzada sobre els serveis d’atenció i àmbits d’actuació que són de la seva competència.
f) Rebre informació sobre programes, serveis i documentació de l’àmbit d’actuació que es publiqui al web estarà sempre actualitzada.
g) Rebre una atenció per part de personal especialitzat i coneixedor dels recursos disponibles.
h) Tenir una adequada informació de part dels/les professionals que actualitzaran la seva formació a través de supervisió especialitzada o assistència a cursos i jornades.
i) Rebre una escolta i un tracte amable i proper per part del personal d’atenció i del personal especialitzat.
j) Rebre les activitats a través dels mitjans de comunicació local (Web, ràdio i premsa escrita,... ).
k) Tenir resposta a les sol·licituds presentades per telèfon o via mail, en un marge de com a màxim deu dies laborables, excepte en períodes de vacances.
l) Rebre l’atenció en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés, i amb un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
m) Poder dirigir-se a la persona responsable del Servei sempre que així se sol·liciti.

Normativa reguladora del servei

a) Normativa
- Articles 25 de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals
- Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic

b) Taxes i/o preus públics:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6

TAXA PER LA COL·LOCACIÓ O INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS EN BÉNS MUNICIPALS

Per cada metre quadrat d’anunci o fracció, per any

50,00 €

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 - PREUS PÚBLICS

ANNEX NÚM. 1

PISCINA DESCOBERTA

IMPORT

1. Entrada diària individual laborables

 

Adults

4,20 €

Menors (de 4 a 15 anys)

2,95 €

Joves (de 16 a 21 anys)

3,75 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

1,95 €

2. Entrada diària individual diumenges i festius

 

Adults

6,70 €

Menors (de 4 a 15 anys)

4,40 €

Joves (de 16 a 21 anys)

6,10 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

3,25 €

3. Abonament de temporada (juny-setembre)

 

Adults

97,91 €

Menors (de 4 a 15 anys)

67,30 €

Joves (de 16 a 21 anys)

88,16 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

37,05 €

Familiar

195,24 €

4. Abonament ½ temporada (juny/juliol o agost/setembre)

 

Adults

56,29 €

Menors (de 4 a 15 anys)

38,70 €

Joves (de 16 a 21 anys)

50,69 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

21,30 €

Familiar

112,26 €

5. Abonament de 10 tiquets per a dies laborables (2 tiquets corresponen a una entrada en festiu)

 

Adults

35,74 €

Menors (de 4 a 15 anys)

24,97 €

Joves (de 16 a 21 anys)

31,86 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

16,36 €

 

 

Les famílies nombroses o monoparentals tenen un 25 % de descompte en les tarifes.

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 - PER PRESTACIONS DE SERVEIS

ANNEX 15.1.3

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

PREU MENSUAL

Matrícula

35,46 €

Abonament d’activitats d’adults

25,48 €

Abonament d’activitats d’adult + piscina

35,35 €

Abonament d’activitats aturat/jubilat/pensionista/ discapacitat (>33% <65%)

21,06 €

Abonament d’activitats aturat/jubilat/pensionista/ discapacitat (>33% <65%) + piscina

24,31 €

Abonament d’activitats jove (de 16 a 21 anys)

22,71 €

Abonament d’activitats jove (de 16 a 21 anys) + piscina

31,52 €

Iniciació  esportiva per a nens/es (2-3 dies/set)

22,76 €

Iniciació  esportiva per a nens/es (2-3 dies/set) amb discapacitat (33% <65%)

18,82 €

Iniciació aquàtica per a nens/es (1 dia/set)

16,39 €

Iniciació  aquàtica per a nens/es (2-3 dies/set) amb discapacitat (33%<65%)

13,55 €

Quota del mes d’agost (adults + piscina)

13,17 €

Gimnàstica per a la 3a edat

6,33 €

                                                        

 Les famílies nombroses o monoparentals tenen un 25 % de descompte en les tarifes.

  

ANNEX 15.1.4

PISCINA COBERTA

IMPORT

1. Entrada diària individual

 

Adults

5,50 €

Menors (de 4 a 15 anys)

3,65 €

Joves (de 16 a 21 anys)

5,00 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

3,15 €

2. Abonament de temporada

 

Adults

136,31 €

Menors (de 4 a 15 anys)

84,68 €

Joves (de 16 a 21 anys)

122,67 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

58,07 €

Familiar

318,19 €

3. Abonament 1a ½ temporada (set.-des.)

 

Adults

62,62 €

Menors (de 4 a 15 anys)

45,34 €

Joves (de 16 a 21 anys)

56,36 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

35,63 €

Familiar

132,28 €

4. Abonament 2a ½ temporada (gen.-jul.)

 

Adults

109,59 €

Menors (de 4 a 15 anys)

79,37 €

Joves (de 16 a 21 anys)

98,63 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

43,95 €

Familiar

231,49 €

5. Abonament de 12 mesos

 

Adults

181,88 €

Menors (de 4 a 15 anys)

115,82 €

Joves (de 16 a 21 anys)

163,70 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

71,26 €

Familiar

381,54 €

6. Abonament de 30 dies naturals

 

Adults

43,05 €

Menors (de 4 a 15 anys)

31,17 €

Joves (de 16 a 21 anys)

38,75 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

24,49 €

7. Abonament de 30 dies naturals en horari reduït (de 7.00 a 8.30 h, de 13.30 a 15.00 h i de 20.00 a 21.30 h)

10,00 €

8. Abonament de 10 tiquets

 

Adults

43,05 €

Menors (de 4 a 15 anys)

31,17 €

Joves (de 16 a 21 anys)

38,75 €

Aturats/Jubilats/Pensionistes/Discapacitats (>33% <65%)

24,49 €

 

 Les famílies nombroses o monoparentals tenen un 25 % de descompte en les tarifes.

 

ANNEX 15.2

ENSENYAMENTS ESPECIALS: CURSETS DE NATACIÓ

IMPORT

1. Grups educatius o esportius per l’ús lliure de piscines

 

Preu per persona

2,05 €

2. Cursets escolars en horari lectiu

 

Preu/hora carril

4,34 €

Preu/hora monitor coordinador

22,80 €

Preu/hora monitor col·laborador

15,74 €

 

 ANNEX 15.5

LLOGUER D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

IMPORT

Pav. Salvador Boada i Pista Annexa, Pav. de Sant Bernat i Pav. de Bàsquet

 

Preu hora amb llum

24,45 €

Preu hora sense llum

18,96 €

Camp de Futbol

 

Preu hora amb llum futbol 11

121,15 €

Preu hora sense llum futbol 11

105,35 €

Per a un espectacle preu/diari

 

Pav. Salvador Boada i Pista Annexa, Pav. de Sant Bernat i Pav. de Bàsquet

607,80 €

Camp de Futbol

1.013,00 €

Piscina d’Estiu

1.013,00 €

Fiança pel lloguer de les instal·lacions

1.500,00 €

Obertura i tancament de les instal·lacions en festius

46,38 €


Formes de presentació de queixes i suggeriments

a) Instància al registre municipal
b) Correu electrònic a l’adreça: esports@olesademontserrat.cat
c) Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 3700)
d) Pàgina web de l’Ajuntament, amb l’enviament d’un formulari http://www.olesademontserrat.cat/pl13/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/id48/queixes-i-suggeriments.htm?cat_13=158


Indicadors per a l’avaluació de la qualitat i la satisfacció

a) Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han estat ateses adequadament
b) Temps mitjà (dies) de resposta de les instàncies
c) Nombre de participants en les activitats
d) Grau de satisfacció dels participants en activitats
e) Gestió d’abonats: per edats, sexe, temporada i servei al qual estan abonats
f) Activitats: nombre de persones inscrites i de classes anul·lades
g) Manteniment i neteja: temperatura de l’aigua a les piscines, humitat del recinte, valors de clor i PH i total mensual de tasques de manteniment preventiu i correctiu

 

Data d'aprovació 2019: (en procés d'aprovació pel Ple Municipal)

 

 


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional