Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Urbanisme
Millorar la gestió en el planejament urbanístic (progr. mandat 39, 141)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. POUM: Dotar al municipi d’una eina suficient per poder assolir els objectius de gestió urbanística i planejament
 2. Millorar les dotacions en espai públic (equipaments, parcs) i sòl per a habitatge públic
 3. Estudiar la viabilitat legal d’incorporar en el POUM l’obligació de fer el 30% d’ habitatge protegit en els nous edificis de promoció privada
 • Prepararem el document per l’aprovació provisional del POUM i posteriorment la seva aprovació definitiva
 • Redactarem i modificarem les Ordenances de gestió de llicències i rehabilitació
 • Planejarem la rebuda de sòl públic, per començar a plantejar nous projectes d'intervenció i ús dels espais lliures i dels equipaments futurs
 • Quantificarem i valorarem quina quantitat de sòl qualificat residencial en règim de protecció oficial es disposa
 • Elaborarem un Pla d'etapes d'intervenció en aquests sols i redactarem propostes adequades
 • Redactarem un pla d’usos per la Rambla
 • Redactarem una ordenança de rehabilitació

 

 

 

Millorar les infraestructures i equipaments (progr. mandat 40-42)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Col·laborar amb la Generalitat per a la redacció dels projectes de millora dels accessos des de la C-55 i al sector de Càtex-Molí, zones industrials de Can Vinyals i Kao
 2. Millorar els punts perillosos al llarg de la C-55
 3. Impulsar la connexió de la carretera BV-1201 amb la carretera C-55 a través dels sectors industrials de Can Singla i Vilapou
 4. Col·laborar en el seguiment de la finalització de les obres de la B-40 de connexió amb el Vallés donant suport el Pla Director Urbanístic (PDU) nus Abrera
 • Farem les reserves de sòl necessàries per a les intervencions d’infraestructures previstes
 • Prepararem propostes per al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, pel tal que s'iniciïn els tràmits per a la redacció de projectes previs de la definició dels nusos
 • Controlarem l’execució de les obres de millora dels punts perillosos del tram d’Olesa a la C-55

 

 

 

Millorar la mobilitat interna del municipi (progr. mandat 45,46,121)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Millorar l'accessibilitat de l'espai de vianants
 2. Millorar la mobilitat interna dels nuclis més densos del Municipi
 3. Implementar respecte la mobilitat els aspectes que fan possible l'smart city a l'abast d'Olesa
 4. Continuar l’aplicació del Pla de Mobilitat aprovat
 • Continuarem amb la delimitació de zones per a vianants
 • Augmentarem les zones d’aparcament, cercant terrenys apropiats i negociant amb els propietaris la cessió d’ús
 • Elaborarem mapes de mobilitat rodada de baixa intensitat
 • Redactarem  i executarem  el projecte de xarxa de carril bici
 • Farem recerca sobre quines experiències en SMART CITY poden ser implantades al Municipi d'Olesa, per poder executar un pla d'implantació (etapes, recursos, etc)
 • Augmentarem  els punts de recàrrega elèctrica de vehicles
 • Elaborarem un Pla d'inspecció dels punts sensibles en matèria d’accessibilitat
 • Redactarem el Pla d'accessibilitat segons la llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat, i així complementar el Pla de Mobilitat existent
 • Invertirem en una nova senyalització viaria i peatonal
 • Redactarem propostes d’actuacions de millora accessibilitat, rutes escolars segures i de salut
 • Actualitzarem l’ordenança de circulació
 • Estudiarem el bus a demanda per les urbanitzacions externes
 • Farem un nou contracte de bus urbà per augmentar la freqüència de pas

 

 

 

Avançar cap a una millora en la gestió de la xarxa de clavegueram públic (progr. mandat 47)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Aplicar el Pla Director de clavegueram
 2. Actualitzar les dades de què es disposa en matèria de clavegueram existent
 • Elaborarem una base dades de punts crítics
 • Redactarem projectes de millora segons identificació de punts
 • Executarem obres de reparació de clavegueram

 

 

 

Protegir el patrimoni natural i arquitectònic

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Aplicar el catàleg de Patrimoni i adaptar les ordenances
 2. Reforçar els departaments de inspecció i disciplina urbanística.
 3. Promoure la recuperació paisatgística i el manteniment del patrimoni
 • Farem campanyes de informació i senyalització  del patrimoni natural i arquitectònic.
 • Augmentarem la inspecció a tots els departaments d’acord amb la capacitat de seguiment jurídic.
 • Vetllarem per augmentar la sensibilitat dels projectes privats envers la protecció i l’accessibilitat a través de la concessió de llicencies
 • Adaptació de ordenances de activitats, rehabilitació, medi ambient i civisme als paràmetres de protecció.
 • Projectes de recuperació paisatgística a Puigventós amb la fundació la pedrera.
 • Promoure la recuperació i rehabilitació del patrimoni a Sant Pere Sacama i l’entorn.

 

 

 

Impulsar nous  projectes urbanístics municipals (progr. mandat 43,44,48)

ODS

Objectius que es volen aconseguir

    Com ho farem?

 
 1. Finalitzar el Projecte Executiu i realitzar els treballs d’execució l’obra de la Plaça Fleming
 2. Reforçar la identitat dels barris, planificant i prioritzant les intervencions, unificant criteris i creant pautes constructives
 3. Ampliar i millorar la qualitat de l’espai públic del Parc Municipal
 4. Detectar oportunitats per a elaborar una proposta d'intervenció a l'espai entre Vall d'Aran, Argelines, parc municipal, junt amb altres factors que puguin influir-hi: ampliació edifici Biblioteca Diputació - Casa de Cultura; zona aparcament actual consistori
 • Completarem el projecte de reordenació i urbanització de la plaça Fleming  i la transformació del cementiri vell en un parc urbà
 • Buscarem finançament per poder executar una fase del projecte de plaça Fleming.
 • Finalitzarem la gestió del buidatge de nínxols del cementiri vell
 • Elaborarem el pla de ciutat començant pels barris amb més dèficits
 • Redactarem el  llibre d’estil en matèria d'intervenció en l'espai públic
 • Redactarem, aprovarem i executarem el projecte d’enderroc de l’edifici de policia (Desafectació, Reserva de sòl, Projecte)
 • Iniciarem les figures de planejament urbanístic adequades per a la definició de la zona del Carrer Argelines amb el Parc Municipal i el carrer Vall d'Aran

 

 

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional