Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

L'Oficina Local d'Habitatge ofereix assessorament telemàtic davant la crisi del coronavirus15/4/2020

Per pal·liar la situació econòmica de les famílies, l'administració pública ha aprovat ajuts per al pagament de rebuts d'hipoteques o lloguers. L'Oficina Local de l'Habitatge de l'Ajuntament d'Olesa atén totes les consultes al respecte.L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat continua oferint assessorament telemàtic durant tot l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus. Davant l’anunci de la Generalitat i l'Estat espanyol d’un seguit de mesures en relació a lloguers i hipoteques per a les famílies amb dificultats per pagar aquests rebuts, l’OLH resoldrà aquells dubtes que pugui tenir la ciutadania. Es poden fer consultes al 93 778 00 50 extensió 4340, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h.

 

Des del govern de la Generalitat, s’ha anunciat una moratòria de pagament en el lloguer dels pisos gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a partir d’aquest mes d'abril. Les rendes no satisfetes mentre duri la moratòria es facturaran de manera prorratejada durant 12 mesos, en els successius rebuts mensuals una vegada acabada la situació d'excepcionalitat. En el cas de les persones que viuen de lloguer en un habitatge municipal, una setantena de famílies, l'Ajuntament ja ha contactat amb totes elles per conèixer les possibles situacions de vulnerabilitat per al pagament de la renda mensual. Tot i així, des de l'OLH insisteixen que cal que hi contactin davant de qualsevol situació sobrevinguda.

 

En el cas de trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 i tenir dificultats per pagar el lloguer, el govern espanyol ha aprovat una sèrie de mesures (avals i ajuts per a lloguers d'habitatges de residència habitual) que s'han de desenvolupar a través d'una Ordre ministerial així com també per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En un primer nivell, les persones propietàries i llogateres poden optar per arribar a cords per donar continuïtat i viabilitat als contractes de lloguer vigents. Des de l'OLH s'anima a totes les persones que es trobin en aquesta situació, que hi contactin per tal que l’oficina les pugui mantenir informades a mesura que surti més informació sobre totes les mesures. La situació de vulnerabilitat econòmica caldrà acreditar-la tenint en compte els criteris establerts. 

 

L'OLH informa que si el contracte de lloguer és amb un gran tenidor (que posseeix 10 habitatges o més), el govern de l'estat espanyol,  a través del Reial Decret llei 11/2020, ha determinat que les persones llogateres en situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar a la propietat abans del 2 de maig de 2020 l'ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda. Si no hi ha acord entre ambdues parts, la persona llogatera haurà d'optar entre dues opcions: reducció d'un 50% de l'import del lloguer mentre duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents (màxim 4 mesos) o moratòria en el pagament del lloguer mentre duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents (màxim 4 mesos). Aquestes quotes es fraccionaran durant tres anys o pel temps de vigència del contracte d'arrendament. 

 

Si la persona arrendadora no és un gran tenidor, les persones llogateres en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 poden sol·licitar, abans del 2 de maig de 2020, l'ajornament temporal del pagament del lloguer. La persona arrendadora comunicarà les condicions de l'ajornament o fraccionament del deute. Si no s'arriba a cap acord, la persona arrendatària podrà tenir accés a un programa de microcrèdits amb avals finançats per l'Estat i que es gestionarà a través de les entitats bancàries. 

 

Pel que fa als procediments de desnonament en tràmit, el TSJC va cordar el passat 13 de març la suspensió d'actuacions judicials programades que no tinguessin caràcter d'urgents, entre les quals es troben els procediments judicials d'execució hipotecària, de desnonament per manca de pagament i d'expiració de contracte i desnonament per no disposar de títol habiliant a l'habitatge. La persona arrendatària ha d'acreditar al jutjat la situació de vulnerabilitat econòmica i des de l'administració de justícia es comunicarà als serveis socials i s'iniciarà la suspensió extraordinària del desnonament. 

 

El RD 11/2020 que ha aprovat el govern espanyol estableix que els contractes de lloguer que acabin entre el 2 d'abril de 2020 i fins a dos mesos després de l'estat d'alarma poden ser prorrogats, prèvia sol·licitud de la persona llogatera que no tingui alternativa habitacional, per un període màxim de sis mesos. La persona arrendadora hauria d'acceptar aquesta pròrroga extraordinària. 

 

En el cas de les hipoteques, segons el Real Decret llei 8/2020, fins el 3 de maig es pot presentar una sol·licitud davant l'entitat financera perquè suspengui el pagament del deute (amortització de capital i interessos) durant el termini de 3 mesos. Durant aquest termini no es podran meritar interessos ni aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte hipotecari. També caldrà acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica a causa del COVID-19. 

 

Des de l’OLH es destaca que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya disposa de prestacions d'urgència especial per al pagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries. Aquests ajuts es gestionen des de l'Oficina Local d'Habitatge des de fa anys per a deutes de quotes d'hipoteca (màxim 900 euros mensuals) o de rebuts impagats de lloguer (màxim 750 euros de renda mensual). Per conèixer tots els requisits i com s'han de tramitar aquesta prestació cal contactar amb l'OLH.

 

També hi ha ajuts al pagament del lloguer que es convoquen de forma anual i que són en règim de concurrència competitiva. L’objectiu és facilitar l’accés i la permanència de l’habitatge de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. La quantia de l’ajut és d'un percentatge de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim per habitatge. Aquest percentatge i el límit màxim de l’ajut es determina cada any a la convocatòria. A aquests ajuts s’hi poden acollir totes aquelles persones residents a Olesa de Montserrat que compleixin els requisits establerts a la convocatòria anual.

 

L’Oficina Local d’Habitatge informa que la Generalitat de Catalunya enguany farà dos tipus de convocatòries:

 

- LG 2020: són prestacions que  es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a les bases de la convocatòria, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. Arran de la situació excepcional de contingència sanitària del coronavirus Covid19,  la publicació de la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans no es publicarà en les dates previstes inicialment. No obstant això, per Resolució de 27 de març de 2020, les sol·licituds de les persones que tinguin més de 65 anys es tramitaran d’ofici la primera fase per tal de resoldre-les i que les persones interessades puguin cobrar les tres primeres mensualitats de 2020. 

 

Des de l’Oficina Local d’Habitatge es facilitarà tot el suport possible de manera telefònica amb la persona titular i/o familiars propers per tal que es puguin resoldre el màxim de sol·licituds possibles.

 

- MIFO 2020. Pendent d’aprovació de les Bases reguladores i de la Convocatòria 2020. Previsiblement, podria ser a finals del mes de maig o principis de juny de 2020.

 

D’altra banda, aquesta situació de confinament ha afectat al procés d’adjudicació de pisos socials a Olesa.  Hi ha famílies a qui se’ls va adjudicar pisos socials que havia comprat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a entitats bancàries però no s’ha pogut materialitzar per la impossibilitat de les famílies per desplaçar-se. La situació es normalitzarà un cop s’aixequi l’estat d’alarma.

 

Tota aquesta informació, ampliada, es pot consultar a l'apartat d'Habitatge del web municipal.

 

 


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional