Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

ORDENANCES FISCALS 2015

Títol Document

Ordenances fiscals 2015
Núm. 02. Impost Activitats Econòmiques
PDF - 2. IAE.pdf
Núm. 03. Impost sobre Vehicle de Tracció Mecànica
PDF - 3. IVTM.pdf
Núm. 04. Impost sobre l'Increment de valor de terrenys de Naturalesa Urbana
PDF - 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA.pdf
Núm. 05. Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
PDF - 5. ICIO.pdf
Nomenclator Gral. de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
PDF - NOMENCLATOR GENERAL DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
Núm. 06. Taxa per la Col·locació o Instal·lació d'anuncis en Béns Municipals
PDF - 6. TAXA PER LA COL·LOCACIÓ O INSTAL·LACIÓ D'ANUNCIS EN BÉNS MUNICIPALS.pdf
Núm. 07. Taxa per l'Aprofitament Especial del Domini Públic Local, a favor d'Empr Expl de subm.
PDF - 7. TAXA PER L'APROFITAMEN ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBM.pdf
Núm. 08. Taxa per l'Obertura de Sondatges o Rases en Terrenys d'ús Públic i qualsevol Remoguda VP
PDF - 8. TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT DE LES VORERES.pdf
Núm. 09. Taxa per l'Ocupació de Terrenys d'ús públic amb mercaderies Mat. Construcció
PDF - 9. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MAT. CONSTRCC....pdf
Núm. 10. Taxa per les Entrades de Vehicles i les Reserves a la Via Pública
PDF - 10. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES I LES RESERVES A AL VIA PÚBLICA.pdf
Núm. 11. Taxa per l'Ocupació de Terrenys d'ús Públic amb Taules i Cadires
PDF - 11. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES.pdf
Núm. 12. Taxa Parades, Barraques, Casetes vda, Espec. o Atracc. en terrenys d'ús públic i indust.
PDF - 12. TAXA PARADES, BARRAQUES, CASETES VDA, ESPEC. O ATRACC. EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚST. DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC.pdf
Núm. 15. Ordenança General Reguladora de les Taxes per Prestació de Serveis
PDF - ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS amb modificacions ple 23 juliol 2015
Núm. 16. Taxa per Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
PDF - 16 . TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME.pdf
Núm. 17. Taxa per la Prestació dels Serveis d'Intervenció Administrativa
PDF - 17. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA....pdf
Núm. 18. Taxa per Recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
PDF - 18. TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.pdf
Núm. 19. taxa per Llicències d'Autotaxi i d'Altres Vehciles de Lloguer
PDF - 19. TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I D'ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.pdf
Núm. 20. Taxa per Expedició de documents
PDF - 20. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.pdf
Núm. 21. Taxa per Concessió de Plaques de la utilització de l'Escut Municipal i d'altres distintius
PDF - 21. TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, DE LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I D'ALTRES DISTINTIUS.pdf
Núm. 22. Taxa de Cementiri Municipal i de l'Edifici de Serveis Funeraris
PDF - 22. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I DE L'EDIFICI DE SERVEIS FUNERARIS.pdf
1 2 
Registres del 1 al 20 de 25
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional