Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

JUNTA DE GOVERN LOCAL

 
La Junta de Govern Local és integrada per l'Alcalde, com a President, i set Regidors de la Corporació com a vocal

 

ELS I LES INTEGRANTS:

Sra. Pilar Puimedon Monclús - Presidenta 

Sr. Joan Segado Cano - Vocal

Sra. Susana Yáñez Pino - Vocal

Sra. Georgina Muñoz Gil - Vocal 

Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez - Vocal

Sr. Miquel Riera Rey - Vocal

Sr. Dídac Solà Sánchez - Vocal

Sr. Jordi López Guevara - Vocal

 

A la Junta de Govern Local li correspon l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles que l'Alcalde o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

 

Atribucions Junta de Govern Local (segons Decret d'Alcaldia de 18 de juny de 2015)

 

1-    El reconeixement d'obligacions quan, excepcionalmet, i la naturalesa de la despesa ho requereixi, s'acumulin en un mateix acte les fasses ADO de l'execució del pressupost i superi el límit previst a les bases d'execució.

2-   Concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la seva quantia, llevat dels ajuts per raons benèfiques i humanitàries que no puguin demorar-se

3-   Aprovació dels convenis de col·laboració tinguin o no implicacions econòmiques.

4-   Aprovar les liquidacions de caràcter tributari, tinguin o no caràcter periòdic, així com resoldre les sol·licituds que presentin els interessats en aquesta matèria tributària.

5-   Aprovar la liquidació del pressupost

6-   Aprovar l'Oferta Pública, d'acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.

7-   Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

8-   Les contractacions i concessions de tota classe, incloses les de caràcter plurianual, quan en sigui l'òrgan competent legalment.

9-  L'aprovació del projecte d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estigui previst en el Pressupost.

10- L'Adquisició i alienació de béns i drets quan en sigui competent legalment i superi els 6.000 €.

11- Atorgament de llicències excepte: 

 

 - llicències d'obres menors, llicències d'activitats i llicències d'establiments que es deleguen en el regidor Sr.  Miquel Riera Rey, i l'aprovació de tots aquells acords que se'n derivin.

 

Consulteu totes les actes de la Junta de Govern Local i dels Plens en aquest enllaç

  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2017