Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

CÈDULES D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones. La cèdula pot ser de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, de primera ocupació de rehabilitació, que s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació, i de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

Per obtenir-la, cal un certificat d’habitabilitat emès per un arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació i la posterior validació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (termini màxim 30 dies).

La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació té una vigència de 15 anys. Per comprovar si la seva cèdula està actualment vigent, pot trucar al 012.

 

Duplicat de cèdules d'habitabilitat 

 

Les persones que tenen una cèdula d’habitabilitat vigent, però que no disposen del document acreditatiu, i el necessiten per a una transmissió o bé per a formalitzar un contracte d’arrendament, poden sol·licitar un duplicat a l’Oficina Local d’Habitatge.

 

Pot sol·licitar-la mitjançant instància registrada a l’Ajuntament, adjuntant el DNI de la/les persona/es titular/s de l’habitatge i la documentació que acrediti la vinculació del sol·licitant amb l'habitatge en qüestió: propietari, llogater o bé apoderat o representant. En el cas de llogaters, cal aportar també els últims tres rebuts de lloguer pagats.

 

  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2017