Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Bases i convocatòria de subvencions per posar en marxa una activitat econòmica3/10/2019


 

Amb l'objectiu d'incentivar la creació d'ocupació i la reactivació de l'activitat econòmica, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat convoca subvencions públiques per a les persones  que han posat en marxa una activitat econòmica al municipi.

 

Període d’execució

El període d’execució comprendrà des de l’1 de desembre de 2018 fins el 2 d’octubre de 2019.

 

Persones beneficiàries

 Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

-  Qualsevol persona que hagi iniciat una activitat econòmica o professional al municipi d’ Olesa de Montserrat dins el període d’execució determinat a l’article anterior  i compleixi els requisits expressats a les bases.

No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:

- Aquelles societats que es creï o de la que es passi a formar part, que siguin de mera tinença de béns, patrimonial o sense activitat.

 

Quantia de la subvenció

L’ import de la subvenció esta supeditat al nombre de candidatures presentades que superin la valoració mínima exigida fins exhaurir la partida pressupostaria. En qualsevol cas l’import màxim subvencionable serà de 2.000€ i no podrà superar el 50% del cost de l’activitat.

 

Presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds serà del 3 d’octubre fins el 23 d’octubre de 2019.

Lloc de presentació: Registre electrònic de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

 Justificació de la subvenció i termini

 1) Memòria justificativa del compliment de les condicions particulars regulades a aquestes mateixes bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

 2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS, que com a mínim hauria de contenir la següent informació:

  1. a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb la identificació pertinent, document, import, data d’emissió  i data de pagament.
  2. b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència.

 

El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener del 2020


  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional