Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Convocatòria oferta pública de 4 places d'agent de la Policia Local21/6/2019


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT QUATRE PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

 

Places: 4 places d’Agent de la Policia Local i les vacants sobrevingudes que es generin, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C-2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 1. Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 2. Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 3. Haver complert 18 anys i no passar dels 55.
 4. Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 5. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 6. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 7. Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes.
 8. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B. Compromís, al seu càrrec, d’obtenir el permís de conduir de la classe A quan tingui dos anys d’antiguitat del permís A2.
 9. Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 21 de juny al 10 de juliol de 2019, ambdós inclosos.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional