Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de Treball de Tècnic/a superior en dret10/8/2020


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUÏR UNA BORSA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

 

Lloc de treball: Borsa de treball de tècnic/a superior en dret per cobrir les possibles necessitats generades al Ajuntament, que servirà per cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de l’Ajuntament.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió de la titulació acadèmica de llicenciatura o grau en dret o equivalent
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 11 al 30 d’agost de 2020

 

Taxa drets d’examen: 23,15 €, regulada a la ordenança fiscal número 26

 

03/09/20 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Les persones excloses disposen de 10 dies hàbils per a la presentació d'esmenes o al·legacions a la llista provisional.

 

Les proves es duran a terme:

Dia         23 de setembre de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça  Salvador Casas, 26

Proves   previstes inicialment: prova 1 (coneixements comuns), prova 2 (coneixements professionals) i prova 3 (entrevista)

 

21/09/2020 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses. S'ha modificat el lloc de realització de les proves:

 

Lloc       Edifici de l'Escorxador de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça  c. Jacint Verdaguer, 30

 

Recordeu que és obligatori l'ús de la mascareta i que haureu de portar el vostre DNI original i bolígraf.

 

29/09/2020 S'ha publicat els resultats parcials (prova 1 i 2). Les persones aspirants admeses que han superat aquesta fase resten convocades a la realització de la prova 3 (entrevista competencial), que es durà a terme:

 

Dia:                 1 d’octubre de 2020

Lloc:                Ajuntament d’Olesa de Montserrat

                        Pl. de Fèlix Figueras i Aragay s/n

Horari:  

*****837J

16:00 h

*****446K

16:20 h

*****389P

16:40 h

*****427W

17:00 h

*****110R

17:20 h

*****061X

17:40 h

*****517B

18:00 h

          

 

 02/10/2020 S'ha publicat els resultats provisionals (Fase d'oposició).

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits, en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa.

 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsadesde les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 

 26/10/2020 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

 

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional